Select Page

วันนี้ (2 เมษายน 2567) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าและการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ตลาดมูโน๊ะ ตำบลมูโน๊ะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สืบเนื่องจากเหตุระเบิดโกดังดอกไม้ไฟ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตจำนวน 11 ราย บาดเจ็บ 389 ราย บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 649 หลัง ครัวเรือนได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 682 ครัวเรือน รวมจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด 2,573 คน โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 16 หน่วย ใน จ.นราธิวาส เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องในพื้นที่ชายแดนใต้ เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจะจดจำ ภาพจำที่จะเกิดขึ้นจะถูกจดจำในลักษณะไหน เราจะมีส่วนในการทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จึงอยากให้ทุกหน่วยช่วยกันดำเนินการ วาดภาพจำที่จะเกิดขึ้นแก่คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ จะออกมาในลักษณะใดนั้นขึ้นอยู่การดำเนินการของหน่วยงานทุกหน่วย การประชุมครั้งนี้ จึงคาดหวังว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้เร็วขึ้นในทุกมิติ

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนตลาดมูโน๊ะที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ ร่วมดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจงานของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนการช่วยเหลือกรณีผู้เสียชีวิต 11 ราย สำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิสังคมสงเคราะห์ สำนักงานเหล่ากาชาดนราธิวาส ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 315,700 บาท และได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกรายแล้ว นอกจากนี้ ด้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 649 หลัง แบ่งเป็นเสียหายทั้งหลังอยู่ระหว่าดำเนินการ 76 หลัง เสียหายบางส่วน 567 หลัง และสามารถซ่อมแซมแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว 531 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 12 หลัง

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้อนุมัติจ่ายค่าเช่าบ้านเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 87 หลัง ในส่วนการฟื้นฟูตลาดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่า จะใช้เวลาดำเนินการอีกประมาณ 3-4 เดือน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีการหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดชั่วคราว เพื่อสร้างอาชีพแก่ประชาชนมูโน๊ะ ในห้วงที่ตลาดมูโน๊ะจำเป็นต้องใช้เวลาซ่อมแซมอีกด้วย

 55 total views,  1 views today