Select Page
ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการคำใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รายการค่าใช้จ่ายจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

 

 

 87 total views,  2 views today