Select Page
ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ กิจกรรมค่าจ้างเหมาบริการ โดยใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 67 total views,  2 views today