Select Page

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) นายรอมดอน หะยีอาแว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแคนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมี นายจรูญศักดิ์ หมาดเท่ง นายอำเภอรามัน นางสาวสุธาทิพย์ รังสิโยภาส เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท้องถิ่น ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เข้าร่วม

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดยะลาตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส – ยะลา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 3 สายสำรวจ เข้าดำเนินการในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย สำหรับโฉนดที่ดินที่มอบในครั้งนี้เป็นโฉนดที่ดินที่ได้ดำเนินการในท้องที่ตำบลบือมังและตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา จำนวน 123 แปลง ซึ่งราษฎรนำเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน น.ส.3,น.ส.3ก. และที่ไม่มีหลักฐานซึ่งตั้งอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐทุกประเภทและไม่เป็นที่หลวงหวงห้ามหรือที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด พื้นที่ส่วนใหญ่ราษฎรเข้าครอบครองทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนปลูกทุเรียน ลองกอง เงาะ และยางพารามาเป็นเวลากว่า 50 ปี มีเนื้อที่โดยประมาณ 198 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา ซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดนราธิวาส – ยะลา ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการในท้องที่ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เป็นอย่างดี

นายรอมดอน หะยีอาแว กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการแสดงว่าเราเป็นเจ้าของ วันนี้ต้องขอขอบคุณกรมที่ดิน ที่ดำเนินการออกโฉนดให้ ซึ่งกรมที่ดินอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนมาตลอด 123 ปี ทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับที่ดิน เร็วๆนี้จะครบรอบ 123 ปี ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่กรมที่ดินได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ ขอขอบคุณกรมที่ดินแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เมื่อได้โฉนดที่ดินเราก็จะสามารถ ประกอบกิจการต่างๆ ประกอบอาชีพ ทำไร่ทำสวนได้ในพื้นที่ของท่าน สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาล รวมถึงทางกรมที่ดิน อยากจะเน้นย้ำ คือการใช้โฉนดให้ถูกต้อง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่อยากให้จำหน่าย จ่าย โอน เชื่อมั่นว่ากรมที่ดินจะยังเดินหน้า สำรวจรังวัดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการออกโฉนดให้ได้มากที่สุด เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 126 total views,  1 views today