Select Page

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ตามที่ศูนย์ประสานงานเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) มีแผนงานขับเคลื่อนงานวาระสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง ร่วมกับองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN women) มีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการดำเนินงานและเสนอข้อคิดเห็นในการดำเนินงาน ตามคำสั่งที่ 4/2566 แต่งตั้งคณะอนุทำงานด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาสาสมัครชบาบาน โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

การประชุมขับเคลื่อนงานวาระสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง เป็นการประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายเด็กและสตรีในชุมชน ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567 กลุ่มเป้าหมาย คือ แกนนำสตรี และอาสาสมัครสตรีในพื้นที่ปะนาเระ จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรีและอาสาสมัครสตรีในการป้องกันและรับมือกับปัญหาในทุกมิติ มุ่งเน้นให้สตรีมีศักยภาพที่เข้มแข็ง และมีความรู้ในทุกด้าน เปิดโอกาสให้แสดงออกในการร่วมคิดแผนบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมเป็นฐานในการผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาของชุมชน รวมถึงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

 113 total views,  1 views today