Select Page

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปส.ศส.จชต.) โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะสงฆ์ เจ้าคณะจังหวัด สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา เข้าร่วม
ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปส.ศส.จชต.) ซึ่งเป็นดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ได้จัดตั้งคณะทำงานโดยใช้มิติของหลักศาสนาและภาคประชาสังคมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมบทบาทของผู้นำศาสนาร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการนำเสนอ ชี้แจง แผนปฏิบัติการเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติของศาสนา การพัฒนาและชุมชนพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญกับภาคประชาชน โดยเฉพาะในส่วนของผู้นำศาสนาและส่วนภาคประชาสังคมที่จะทำให้การขับเคลื่อนยาเสพติดมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อการป้องกัน สร้างความตระหนักในทุกกลุ่มทุกวัย ในชุมชน หมู่บ้าน โดยในกรอบของการทำงาน ได้มีการออกแบบในการคัดเลือก พื้นที่ที่เป็นจิตอาสาเข้ามาเป็นแกนนำในการเดินงานและมีอาสาสมัครที่เป็นทีมงาน นอกจากนี้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมคณะกรรมการ และ คัดเลือกแกนนำจิตอาสา 150 หมู่บ้านนำร่อง ครอบคลุม 3 จังหวัด 4 อำเภอ ผลหรือ KPI ที่คาดหวังในการทำงานตามแผนนี้คือการให้มีแกนนำจิตอาสาที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อทำงานป้องกันในเชิงสร้างความตระหนักและสนับสนุนงานฟื้นฟูลูกหลานของตนเอง รวมทั้งคาดหวังที่จะเห็นการมีแหล่งฟื้นฟูอยู่ในชุมชนหมู่บ้านซึ่งจะให้ดูแลบริการลูกหลานเพิ่มขึ้นจากมาตรการรักษาของหน่วยราชการ

นอกจากนี้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ยังได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน หาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายคือ ชัยชนะ สันติสุข สันติภาพ ความเจริญต้องอยู่ที่หมู่บ้าน พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อวางแผนในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้บริหารและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในมิติของศาสนาและภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้พบปะกลุ่มจิตอาสาเพื่อมอบแนวทางการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

 89 total views,  2 views today