Select Page

Lวันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) และอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในประเทศ ครั้งที่ 1 โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่บุคลากร ศอ.บต. ตลอดจน รองผู้อํานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี สงขลา สตูล ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสํานักงาน ยุติธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา และสตูล ผู้อํานวยการสํานัก/กอง หน่วยงาน ขึ้นตรง ข้าราชการ ประชาชนที่เข้าร่วมตรวจสารพันธุกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

สำหรับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้บูรณาการความร่วมมือกับ กรมการปกครอง สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาคนด้อยโอกาส และขาดโอกาสทางสังคม จากการอยู่ในสถานะของการเป็นคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ซึ่งสาเหตุของปัญหาเกิดจากการตกสำรวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด ความยากจน ความเชื่อเฉพาะถิ่น การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะ ทางทะเบียนราษฎร รวมถึงการไม่มีเอกสารของทางราชการหรือไม่มีบุคคลที่สามารถมาเป็นพยานเพื่อยืนยันสถานภาพสำหรับการขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้าน และการออกบัตรประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง ทำให้ประชาชนบางส่วนกลายเป็นคนไทยไร้สัญชาติหรือไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร ส่งผลให้ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพ และการบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ จากรัฐอย่างเท่าเทียมกับประชาชนที่มีสัญชาติไทย อาทิ สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลสิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน เสรีภาพในการเดินทาง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงได้ริเริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ปัจจุบันได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) ให้กับคนไทย ไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรเพื่อประกอบการเพิ่มชื่อ บุคคลในทะเบียนบ้านและการออกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วทั้งหมด จำนวน 2,706 คน แบ่งเป็นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,353 คน และในประเทศมาเลเซีย จำนวน 353 คน และกิจกรรมการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ในครั้งนี้มีคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือผู้ร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 309 คน และบุคคลอ้างอิง จำนวน 236 คน รวมทั้งหมดจำนวน 545 คน ซึ่งดำเนินการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายหรือรับหลักการสิทธิมนุษยชน คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติจะต้องหมดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยทุกคนจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ วันนี้สถานการณ์ของประเทศไทย มีคนรวมๆ จากกรมการปกครอง ประมาณ 900,000 คน ที่ควรจะได้สัญชาติไทยหรือมีสถานะเป็นคนไทย แต่ต้องรอการตรวจพิสูจน์ จึงเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการคืนสิทธิ์ คืนศักดิ์ศรี ให้กับคนไทย ให้ได้มีสถานะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ ศอ.บต. ที่เป็นแม่งานในการประสานงาน การได้สัญชาติไทยหรือการได้บัตรประชาชน คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้มีสิทธิ ได้รับสวัสดิการของรัฐทุกชนิดอย่างเท่าเทียมกัน

 104 total views,  2 views today