Select Page
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พิจารณาเห็นชอบหลักการแนวทางการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF: Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ จชต. ระยะ 5 ปี (2567 – 2571) ในการประชุม กพต. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและพิจารณาเรื่องที่เสนอ
 
สำหรับข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF: Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.และภาคีเครือข่าย หน่วยงานเกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาทักษะสมองของเด็กตั้งแต่วัยเยาว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำข้อเสนอแนวทางส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการ ชีวิตให้สำเร็จ (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย
นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เสนอให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ขยายผลการดำเนินการที่ได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และประสบความสำเร็จ ไปดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างเด็ก ให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณลักษณะ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น” อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในครั้งนี้ ดำเนินการเพื่อพัฒนาพื้นที่ จชต. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะสมอง EF และการพัฒนามิติตัวตนกับพัฒนาการ 4 ด้าน(ร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์) ที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ชายแดนใต้มีส่วนร่วม
 
อีกทั้งสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ ต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน พ่อแม่ และผู้ปกครองในพื้นที่ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการส่งเสริมทักษะสมอง EF นำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริม EF ของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 3 จังหวัด นอกจากนี้เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้จากพื้นที่ในการพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย อันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
โดยรองนายกรัฐมนตรี และที่ประชุม กพต. เห็นชอบหลักการข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ (EF: Executive Function) สำหรับเด็กปฐมวัย ระยะ 5 ปี และมอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลัก และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการ

 59 total views,  1 views today