Select Page

วันนี้ (23 กันยายน 2566) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมพร้อมเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วยตนเอง สามารถปรับเปลี่ยนความคิด สร้างทัศนคติและมุมมองใหม่เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข สามารถรู้หลักการจัดสมดุลชีวิตกับการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้และประยุกต์อย่างสร้างสรรค์

ในการนี้พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันพัฒนาให้ขับเคลื่อนงานตามภารกิจและเป้าหมายขององค์กร นับเป็นสิ่งจำเป็นศอ.บต. เปรียบเสมือนหน่วยงานด้านการพัฒนาที่มีหน้าที่หนุนเสริมและบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน คลี่คลายเงื่อนไขข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดจากความไม่เข้าใจกัน และร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาสานต่อการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างเครือข่ายการทำงานหล่อหลอมหัวใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้ครอบครัวศอ.บต.

นอกจากนี้ภายในกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่ม สร้างความรัก ความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ได้ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านพร้อมด้วยทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและมหาวิทยาลัยทักษิณ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้

 307 total views,  1 views today