Select Page

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มอบหมายให้นางสาวเยาวภา อินชะนะ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีคุณูปการด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ“เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” แบ่งประเภทผู้มีผลงานโดดเด่นด้านการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 1 การสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ด้านที่ 4 ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน ด้านที่ 5 การบริหารจัดการศึกษา เชิงบูรณาการ

ขณะที่ในช่วงเช้าผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ได้เข้าร่วมกิจกรรม แถลงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร สรุปผลการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 359 total views,  1 views today