s
Select Page

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ กลุ่มงานขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นกิจกรรมที่ ศอ.บต. ดำเนินการขึ้นโดยการจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝัง และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 จำนวน 18 แห่ง และนักเรียนที่อยู่ใกล้เคียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แห่งละ 85 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,530 คน ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นพื้นที่กลางที่เอื้อต่อการปฏิสัมพันธ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน การสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การขยายผลจากทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงขึ้น