Select Page

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ แก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จ.นราธิวาส เพื่อให้ขวัญกําลังใจ ตลอดจนให้แนวทาง การนําทักษะไป ประกอบอาชีพในพื้นที่

นางสาว วันวิสาข์ เพ็ชรมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 จ.นราธิวาส กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความร่วมมือจาก ศอ.บต. สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมผู้ผ่านการบำบัด ยาเสพติด รวมทั้งจะมีการสนับสนุนเครื่องมือให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อประกอบอาชีพด้วย ซึ่งคาดหวังว่า เมื่อได้ถ่ายทอดทักษะให้แล้ว อยากให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอีก เพื่อช่วยให้แรงงานในพื้นที่ ได้มีอาชีพทำมาหากินต่อไป

ด้าน มะยากี ฮูลูคาเร็ง เยาวชน อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส หนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ตั้งใจจะนำความรู้ ไปเผยแพร่แก่เยาวชนที่ไม่มีงานทำในพื้นที่ อ.รือเสาะ เพราะขณะนี้มีจำนวนเยาวชน ติดยาเสพติดและตกงานเป็นจำนวนมาก การเรียนวิชาช่างเชื่อมโลหะ ในโครงการฝึกอาชีพของ ศอ.บต. เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้แก่ตนเองและเยาวชนได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ระหว่าง วันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2564 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์จากโลหะ 10 คน ช่างซ่อมเครื่องยนต์ เพื่อการเกษตร/ซ่อมรถจักรยานยนต์ 10 คน และช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ 10 คน ทั้งนี้จะมีกำหนด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพแต่ละสาขาในช่วง เดือนธันวาคม 2564 นี้