Select Page

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าว กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ที่ทำให้เกิด lmpact สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมจิตอาสาและรวมพลเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ (เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน) ระดับจังหวัด/อำเภอและระดับ 5 จชต. (ปลายทาง) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)