Select Page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตอุปกรณ์ฟื้้นฟูการเดินสำหรับเด็กพิการ รองเท้าสั่งตัด (รองเท้าสำหรับคนพิการ) ตามกิจกรรมขยายผลการนำวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ เก้าอี้สุขใจ สู้รองเท้าสั่งตัด ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง