Select Page

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2566 ศอ.บต. ได้มีการขับเคลื่อนและวางแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะที่ 4 ปี 2567 – 2570 ที่มีองค์กรภาคประชาสังคมปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลากว่า 500 องค์กรแต่ยังคงมีบางองค์กรที่ต่างคนต่างทำ หรือมีศักยภาพงานสูงกว่าหน่วยงานรัฐและเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า อีกทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถให้การสนับสนุนได้เพียงพอและต่อเนื่อง ทำให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและสูญเสียโอกาส นอกจากนี้องค์กรภาคประชาสังคมยังขาดการวางกรอบเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคประชาสังคมตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบันได้หารือร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมในหลายเวทีพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ภาครัฐกับองค์กรภาคประชาสังคมจะหนุนเสริมการทำงานระหว่างกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นศอ.บต. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรภาคประชาสังคม จัดทำแผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการกำหนดกรอบแนวทางให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐในปัจจุบัน

สำหรับแนวทางในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคประชาสังคมศอ.บต. ได้กำหนดกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานทั้งในและนอกพื้นที่ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาครัฐ การพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคมให้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดตามและประเมินผล 2. กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณให้ภาคประชาสังคมในลักษณะเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรและเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ไขปัญหาละพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมจะจัดทำแผน/โครงการร่วมกับศอ.บต. ขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสภาพปัญหาของพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง โดยจะมีการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สะดวก และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การกำหนดกรอบแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะที่ 4 ปี 2567 – 2570 ศอ.บต.มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นภายใต้วิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน กำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาค ประชาสังคมและหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นเป็นระบบ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ พัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งโดยร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคมเป็นศูนย์กลางการประสานและเชื่อมต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำความสันติสุขมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

โดยในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นี้ ศอ.บต. กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนทภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะมีองค์การภาคประชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาชายแดนภาคใต้ต่อไป

 797 total views,  1 views today