Select Page
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ผู้อำนวยการส่วนงาน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคมทุกระดับและได้เล็งเห็นว่ายังมีเด็กและเยาวชนอีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพแต่ขาดโอกาสในการศึกษาและการพัฒนาตนเองจากการขาดปัจจัยสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ศอ.บต. ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพของเด็กไทยด้วยการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆขึ้น เพื่อช่วยเหลือและให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเปิดสอนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แต่สิ่งที่ทุกคนได้รับนั้นไม่ใช่เพียงแค่เงินเดือนหรือวุฒิฯเท่านั้น แต่ยังได้รับคุณค่าที่จะเกิดกับทุกคนในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตในการทำงาน รู้จักความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละและรู้จักความอดทน อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับคงจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และบุคคลรอบข้าง แต่ก็เชื่อได้ว่าประสบการณ์เหล่านี้จะนำพาเยาวชนทุกคนไปสู่ความสำเร็จในชีวิตทั้งการเลือกเส้นทางในการศึกษาหรือการทำงานในอนาคต
 
ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้ดำเนินกิจกรรม ประชุมชี้แจงและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยพิจารณาเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับได้ในระดับดี และได้บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลซึ่งอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการสานฝันสู่อนาคตยกระดับการบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเปิดสอนหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนเอง หลักสูตรดังกล่าวเป็นการรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้คือ ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ จำนวน 10 ทุน