Select Page

“ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” ถือเป็นกิจกรรมนำร่องที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันสิรินธร มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนโอกาสให้คนพิการได้มีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและจำเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูสภาพ ลดภาระผู้ดูแล และช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นกิจกรรมในการสนองแนวพระราชดำริ ในการช่วยเหลือและฟื้นฟูคนพิการและครอบครัว

“ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่กลางของการสนับสนุน และขับเคลื่อนการช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง เพื่อให้ได้รับการบริการที่ดี มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้พิการจำนวนกว่า 66,000 คน และปัจจุบัน “ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึ้น ตามโครงการสนองแนวพระราชดำริ ฯ “เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าคู่แรก ” และบูรณาการการทำงานกับสถานบริการสาธารณสุขในการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการที่ประสบปัญหาซ้ำซ้อน เช่น ยากจน ขาดอุปกรณ์ ขาดผู้ดูแล ว่างงาน รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคม (สมาคมคนพิการจังหวัดยะลา) เพื่อเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คนพิการ

ด.ญ. อามีเน๊าะ วาลี อายุ 9 ขวบ เป็น 1 ในผู้พิการในพื้นที่ ตำบลกาลูปัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่างกายพิการช่วงล่าง และแขนด้านขวาไม่มีตั้งแต่กำเนิด ได้รับอุปกรณ์เพื่อคนพิการเป็นเก้าอี้ไฟฟ้าจาก “ธนาคารอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แทนขาทั้งสองข้างในการเคลื่อนไหวร่างกาย

ด้านนางสาวฮาลีเม๊าะ พะยุซี มารดาของ ด.ญ. อามีเน๊าะ วาลี กล่าวว่า ปัจจุบันบุตรสาวมีพัฒนาการดีขึ้นต่อเนื่อง มีความพยายามที่จะช่วยเหลือตนเอง ขยับร่างการในการเคลื่อนย้ายตัวเองและทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองมากขึ้น เก้าอี้ไฟฟ้าถือเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำให้บุตรสาวสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเด็กทั่วไป สามารถออกไปข้างนอก ไปจ่ายตลาดกับแม่ได้ ช่วยเหลือแม่ถือของเล็กๆน้อยๆ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง ขณะเดียวกันในครอบครัวสามารถที่จะแบ่งเวลาในการประกอบอาชีพได้ด้วย โดยที่ไม่ต้องกังวลอยู่กับการดูแลตลอดทั้งวัน ซึ่งปัจจุบันนี้คนในครอบครัวก็มีความสุขมากยิ่งขึ้น และทุกคนต่างรู้สึกขอบคุณ ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือครอบครัว 00ไม่ทอดทิ้งเด็กพิการ ด้วยการมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการมาให้

อย่างไรก็ตามในปี 2564 นี้ “ธนาคารกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการ” มีคนพิการที่ผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์ และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รวมทั้งสิ้น 492 ราย แบ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมูลค่าสูงจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู จำนวน 35 ราย และอุปกรณ์ที่ได้รับจากการผลิตขึ้นตามโครงการสนอง แนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด” จำนวน 457 ราย ส่วนใหญ่ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และเมื่อพัฒนาของผู้พิการมีการพัฒนาแล้วก็จะมีการหมุนเวียนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการให้กับคนพิการในพื้นที่รายอื่นต่อไป