Select Page

      วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้  อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามความก้าวหน้าในโครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และบริษัทปาล์มพัฒนา บริษัทหนองจิกพัฒนา จังหวัดปัตตานี โดยมี ดร.พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายบุญธรรม มุณีการญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.นางนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดน นางสาวณัฐศศิ มณีโชติ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

      การขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ  สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมี ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนมีแนวทางในมิติพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความอยู่ดีมีสุขของสังคม การยกระดับคุณค่าและศักดิ์ศรีของความมนุษย์ และการรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งพื้นที่ต้นแบบการพัฒนามี 3 พื้นที่ คือ อำเภอหนองจิก เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และอำเภอสุไหงโก-ลก เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ

      สำหรับความคืบหน้าของอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน การดำเนินการที่ผ่าน มีการพัฒนาในระดับครัวเรือนชุมชนและเศรษฐกิจมหาภาคในการขับเคลื่อนในปี 2561 การปรับเปลี่ยนเกษตรเชิงเดียวให้เป็นเกษตรผสมผสาน โดยมีการปรับเปลี่ยนส่วนยางพาราให้เป็นส่วนปาล์มได้นำร่อง 1 พื้นที่ใน 1 ตำบล และในปี 2561 ที่ผ่าน ได้ทำไปแล้ว 2,081 พื้นที่ สามรถเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนได้จริง และจะมีการขยายนำร่องต่อเนื่องในปี 2562 นี้  ทั้งนี้ การสร้างต้นแบบการพัฒนาครบวงจรเพื่อสร้างดึงดูดให้เกิดการลงทุน และเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายของการสร้างต้นแบบใน 4 ด้านคือ ต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน ด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดนระหว่างประเทศ และเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่มีการตื่นตัวอย่างมากในการสร้างรายได้ในทุกมิติอย่างต่อเนื่องด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

 พลโท วาสิฏฐ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า โครงการเมืองต้นแบบ “ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายนั้น เป็นส่วนสำคัญมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี และสนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้ประชาชนอยู่ปกติสุขให้เกิดบ้านเมืองรมย์เย็น ทั้งนี้ ผอ.ศปป.5 กอ.รมน.ยังกล่าวอีกด้วยว่า ด้านการเก็บข้อมูลถึงยอดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ลงพื้นที่ จชต. ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เห็นว่านักท่องเที่ยวมีจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด ที่เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกอย่างหนึ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานในพื้นที่จะได้มีทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางสาวณัฐศศิ มณีโชติ ผู้จัดการทั่วไป กล่าวว่า อุตสหากรรมการเกษตรของเรา มีบริษัทปาล์มพัฒนาชายแดนใต้และบริษัทหนองจิกพัฒนา ซึ่งบริษัทหนองจิกพัฒนาก่อตั้งมาใหม่ เพื่อต้องเพิ่มเศรษฐกิจใน 3 จชต. นอกเหนือจากยางพาราและปาม์ลน้ำมัน  มาเป็นในส่วนของมะพร้าว เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ การพัฒนาด้านผลผลิตลูกมะพร้าวเนื่องจากในพื้นที่บ้านเราลูกมะพร้าวยังมีขนาดเล็กมาก น้ำหนักอยู่ที่ 1 กิโลกรัมต่อ 1 ลูก จึงมีความต้องการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการดูแลถึงผลผลิตดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  ด้านการแปปรูปมะพร้าวนั้นได้มีแผนผลิตกะทิบรรจุงกล่อง น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และเครื่องสำอาง สำหรับความต้องมะพร้าวในแต่ละวัน 80,000 – 240,000 ลูก สามารถทำให้เกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวในพื้นที่ จชต.มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน

 292 total views,  1 views today