Select Page
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการกองฯ

อำนาจหน้าที่

 • เป็นกลไกประสาน เร่งรัดและติดตามงานระดับพื้นที่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับผิดชอบตั้งแต่จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการในจังหวัดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบูรณาการแผนงานโครงการทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดขายแดนภาคใต้
 • ตรวจและติดตาม และหรือร่วมตรวจและติดตามกับกระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานของรัฐตลอดจน งานนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของฝ่ายพลเรือนทุกมิติการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง ให้รายงานผลการตรวจติดตามตังกล่าว เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากระบวนการทํางานตามข้อมูลระบบการติดตามให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 • ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ โดยร่วมกับส่วนราชการระดับภูมิภาคจังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับ ตลอดจน องค์กรเอกชนภาคประชาชนและภาคประชซาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านทรัพยากรของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัชายแดนภาคใต้ เช่น บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยา นักประชาสัมพันธ์ ฯลฯที่จะเป็นแกนนําในการสร้างเครือข่ายสันติสุขอย่างยั่งยืนในระดับพื้นที่
 • ประสานและสร้างกลไกการติดตามภาคประชาชนเพื่อร่วมกํากับ เร่งรัต ติตตามงานพัฒนาของรัฐทั้งปวงในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอและจังหวัด รวมทั้งบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กลไกการทํางานเป็นเครือข่ายองค์กรของภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐอย่างแท้จริง
 • จัดทํารายงานที่มีเนื้อหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามขอบเขตพื้นที่ และหรือ ประเด็นที่ได้รับมอบหมาย เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อนําไปสู่การมีข้อสั่งการใดใดจากผู้บริหารที่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดําเนินการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การบังคับบัญชา

 • นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกองฯ เป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่บังคับบัญชา กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในกองประสานและ เร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแตนภาคใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • กลุ่มงานประสานและเร่งรัดการพัฒนา
  • นายอภินันท์ หนูพรหม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • จ่าสิบตรี  ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุล      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายทัทเทพ  ดุสิตไพศาล       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวนุสเราะห์ หมะและ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวพิชญาภา สังฆะโณ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นายมะบูลยามีน  เจะเอาะ        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวศิรัญญา  ยามาลูดิง        ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
      •  ติดต่อ : โทร.  073-257-012
 • กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
  • นายจะเด็ด สุขดี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายสุชาติ  ศิริประภากร        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
   • นางฟารีดา กะมะอดุลภักดี       ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นายมูหามะรีดหวัน สอและ    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวจันสุดา  แก้วมาก        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวสุไรดาห์  อามิง    ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวณัชวา  กาเจ        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
   • นายนครินทร์  ศรีริกานนท์        ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
      •  ติดต่อ : โทร.  073-257-010
 • กลุ่มงานอํานวยการและบริหาร
  • นายยะยา เจะอีซอ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวรัตนพร จันดี      ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวนวรัตน์ ยอดผักแว่น      ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   • นางสาวนิตดาอร กาญจนวงศ์      ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
   • นางสาวเพชรรัตน์  พลทอง        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
   • นางสาวสิริวิมล  ช่วยวงศ์        ตำแหน่ง พนักงานประจําสํานักงาน
      •  ติดต่อ : โทร.  073-257-011

*ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 2566

 5,802 total views,  1 views today