Select Page

ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)