Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2)

 726 total views,  3 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง การขยายระยะเวลาการรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประจำปีการศึกษา 2567

 

 364 total views,  2 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประจำปีการศึกษา 2567

 504 total views,  1 views today

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร และกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://www.mfa.gov.bn
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นบรูไนฯ

 1,039 total views,  2 views today