Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่ เยาวขนในเขตพัฒนาพิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาขน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

เอกสารดาวน์โหลด

 1,853 total views,  4 views today

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สำนักงาน กพ.

 

 1,387 total views,  2 views today

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ทุนซีพีออลล์ )

ประกาศ คลิก

ระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มรย. คลิก

ระดับ ปวส. คลิก

ระดับ ปวช. คลิก

 

 1,848 total views