Select Page

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดขายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่ เยาวขนในเขตพัฒนาพิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาขน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สำนักงาน กพ.

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และได้รับทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ทุนซีพีออลล์ )

ประกาศ คลิก

ระดับปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มรย. คลิก

ระดับ ปวส. คลิก

ระดับ ปวช. คลิก

 

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับประกาศนีบัตรวิชชีพ (ปวช) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) และระดับปริญญาตรี

ประกาศ คลิก

ระดับ ปวช. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ คลิก

ระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา คลิก

ระดับ ปริญญาตรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คลิก

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลิก

ระดับปริญญาตรี ศอ.บต คลิก

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน)ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัคร คลิก

ใบสมัคร ระดับป.ตรี คลิก

ใบสมัคร ระดับ ปวส. คลิก

ใบสมัคร ระดับ ปวช. คลิก