Select Page

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก เพื่อพิจารณารับทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ประจำปีการศึกษา 2567

 289 total views,  2 views today

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท

รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร ขั้นตอนการสมัคร และกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://www.mfa.gov.bn
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นบรูไนฯ

 745 total views,  1 views today

ประกาศ ศอ.บต. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนเข้ารับทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. บริษัท ซีพี อลล์ จำกัด (มหาขน) ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี

 5,627 total views,  5 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 โครงการรับนักศึกษาสาขาวิชากิจกรรมบำบัดและรังสีเทคนิคเป็นกณีพิเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่ จชต. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศอ.บต. ปีการศึกษา 2567 (การรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ)

 2,075 total views,  2 views today