Select Page

“เก้าอี้สุขใจ” เก้าอี้สร้างความสุขของครอบครัว สามารถเยียวยา ฟื้นฟูได้ทั้งร่างกายและจิตใจ

ด.ช. มุเอาวิซ ขุนสมาน เด็กพิการอายุ 9 ขวบ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีสภาพร่างกายพิการช่วงล่างตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเมื่อปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ด.ช. มุเอาวิซ ขุนสมาน เป็น 1 ในเด็กพิการ ที่ได้รับ “เก้าอี้สุขใจ” ภายใต้กิจกรรมขยายผลการนำนวัตกรรมสำหรับการฟื้นฟูสภาพเด็กพิการ สนองแนวพระราชดำริฯ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานเพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มเปราะบาง ที่รัฐต้องเข้าไปให้การดูแลและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้สามารถเข้าถึงบริการการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่างเหมาะสมและเป็นไปโดยต่อเนื่อง

นางสาวโสรยา สุหลง มารดาของ ด.ช. มุเอาวิซ ขุนสมาน กล่าวว่า ตนเองและครอบครัวทุกคนรู้สึกดีใจ ที่ได้รับเก้าอี้สุขใจ จากโครงการของ ศอ.บต. ทำให้บุตรชายของตน มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ที่ผ่านมาบุตรชายไม่สามารถนั่งหรือช่วยเหลือตนเองได้ มีลักษณะกล้ามเนื้อของร่างกายแข็งตึง มีอาการชักเกร็งบ่อยครั้ง แต่ปัจจุบันเมื่อได้รับ “เก้าอี้สุขใจ” ทำให้บุตรชายมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คำแนะนำในการกายภาพ ทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งตึงเหมือนเมื่อก่อน อาการชักเกร็งก็ดีขึ้น สามารถนั่งได้โดยที่ไม่ต้องประคอง และทำให้คนในครอบครัวมีเวลาว่างจากการดูแล สามารถแบ่งเวลาในการหารายได้อย่างอื่น เพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการทางสมองและเด็กพิการซ้ำซ้อน ตั้งแต่ ปี 2560-2564 ศอ.บต. ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยพยุงร่างกาย “เก้าอี้สุขใจ” จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๓ ราย พบว่า เด็กมีพัฒนาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 50 โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น มีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทำให้พ่อแม่หรือผู้ที่ดูแล มีเวลาว่างในการประกอบกิจวัตรประจำวันมากขึ้น สามารถทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ต่อไป

เลขาฯ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จากการแข่งขัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตร​ แก่นักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรดีเด่นระดับจังหวัด ในกิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวทางพระราชดำริฯ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในโครงการฯให้ดำเนินการสานต่อแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระราชดำริให้นักเรียนดำรงชีวิตภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับการแข่งการทำแปลงเกษตรที่มีมาตรฐานระดับจังหวัด ที่ ศอ.บต. จัดขึ้นนั้น มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 74 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ 1 คน โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดร่วมกับ ศอ.บต. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบจากการนำเสนอกิจกรรมผ่านระบบซูม พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของนักเรียนที่ประสบความสำเร็จด้วย ซึ่งในปี 2564 มีนักเรียนต้นแบบที่ชนะการแข่งขันการทำแปลงเกษตรที่มีมาตรฐานระดับจังหวัด จำนวน 5 ราย จากโรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนตาเนาะแมเราะ อ.เบตง โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ อ.รามัน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) อ.เบตง โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) อ.เบตง และโรงเรียนบ้านปาแดรู อ.ยะหา จ.ยะลา ตามลำดับ

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงโครงการ ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ว่า นับเป็น​พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ทอดทิ้งพสกนิกรในทุกพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่ จชต. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่ เริ่มจากโรงเรียนตระเวนชายแดน นำไปสู่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน เพื่อให้ครัวเรือนของนักเรียนพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำไปสู่การกินดีอยู่ดี ศอ.บต.จึงดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสนองแนวพระราชดำริของโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ผลสำเร็จของโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ที่ ศอบต. สนับสนุน ขณะนี้สามารถฝึกปฏิบัติการทำเกษตรแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการรับนักเรียนที่รักการเกษตร ในโครงการดังกล่าวเข้าสู่การเรียนระดับปริญญาตรี เพื่อนำมาความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อให้อาชีพเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นคนรุ่นใหม่ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

ข่าว/อามีเนะ อุเซ็ง,มะซัมรี สะนิ
ภาพ/นายสุฮัยมี มามะ,นายมัสลัน ตาเฮร์
ส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง