Select Page

ผู้บริหาร

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์

พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์

เลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274692

นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274056

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร

นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274148

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274055

- ว่าง -

- ว่าง -

รองเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-274055

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด ศอ.บต.

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
โทร. 073-203-882

ผู้ช่วยเลขาธิการสังกัด กระทรวง กรม

นายนิพนธ์ ชายใหญ่

นายนิพนธ์ ชายใหญ่

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)
โทร.073-203-882

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
โทร.073-203-882

น.ส. ณัฐชยา ศรีดำ

น.ส. ณัฐชยา ศรีดำ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)
โทร.073-203-882

น.ส.เยาวภา อินชะนะ

น.ส.เยาวภา อินชะนะ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
โทร.073-203-882

นางเปรมวดี  ขวัญเพชร

นางเปรมวดี ขวัญเพชร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
โทร.073-203-882

 

-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
โทร.073-203-882

นายจรัส บำรุงเสนา

นายจรัส บำรุงเสนา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
โทร.073-203-882

- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
โทร.073-203-882

 

น.ส.เกษร บุญถนอม

น.ส.เกษร บุญถนอม

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมบัญชีกลาง (บก.)
โทร.073-203-882

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
โทร.073-203-882

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

น.ส.กนกรัตน์ พงษ์ธัญญะวิริยา

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)
โทร.073-203-882

- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงบประมาณ (สงป.)
โทร.073-203-882

- ว่าง -

- ว่าง -

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โทร.073-203-882

นายพิชาวุธ เพ็งทอง

นายพิชาวุธ เพ็งทอง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)
โทร.073-203-882

นายถาวร บุญศรี

นายถาวร บุญศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงพลังงาน (พน.)
โทร.073-203-882

นายรอมดอน หะยีอาแว

นายรอมดอน หะยีอาแว

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กรมการปกครอง (ปค.)
โทร.073-203-882

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
กระทรวงแรงงาน (รง.)
โทร.073-203-882

ผู้อำนวยการหน่วยงานภายใน

นางสาวเกษร บุญถนอม

นางสาวเกษร บุญถนอม

ผู้อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.)
โทร.073-203-889

นายสมชาย เกียรติ์ภราดร

นายสมชาย เกียรติ์ภราดร

ผู้อำนวยการ
กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
โทร.073-203-740 

 

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม

น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)
โทร.073-203-739

นายอิสระ ละอองสกุล

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)
โทร.073-203-880

พันโท เชิด อักษรรัตน์

พันโท เชิด อักษรรัตน์

ผู้อำนวยการ
กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)
โทร.073-257-011

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์

ผู้อำนวยการ
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ (กปค.)
โทร.073-257-008

นายประเวศ หมีดเส็น

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพจ.)
โทร.073-257-005

นางทัศนีย์ เพ็งสง

นางทัศนีย์ เพ็งสง

ผู้อำนวยการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
โทร.073-274-465

น.ส.ชุตินันท์ โล่กิตติกุล

น.ส.ชุตินันท์ โล่กิตติกุล

ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.)
โทร.073-274-773

นางทัศนีย์ เพ็งสง

นางทัศนีย์ เพ็งสง

ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
โทร.073-203-884

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว

ผู้อำนวยการ
กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลาง (กปร.)
โทร.02-280-1079

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567

 98,451 total views,  141 views today