s
Select Page

คู่มือการปฎิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-book คู่มือการควบคุมภายในของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และคัดเลือกบุคคล
กลุ่มตรวจสอบภายใน/กลุ่มงานคลัง