Select Page

นายชนธัญ แสงพุ่ม

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ปฎิบัติหน้าที่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)

วันที่ดำรงตำแหน่งเอ็มซีไอโอ  :  27 เมษายน 2563   

เลขที่คำสั่งตำแหน่งเอ็มซีไอโอ : 156/2563       

ดาวน์โหลด  : คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) ประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

———————————————————————–       

วันที่ดำรงตำแหน่งซีไอโอ  :  26 กรกฎาคม 2562   

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง  :  577/2562              

ดาวน์โหลด  : คำสั่งแต่งตั้งซีไอโอ 577/2562 

 

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 8,517 total views,  2 views today