Select Page

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO)

นายชนธัญ แสงพุ่ม

นายชนธัญ แสงพุ่ม

รองเลขาธิการ ศอ.บต.

วันที่ดำรงตำแหน่งซีไอโอ  :    26 กรกฎาคม 2562

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง :    577/2562

ดาวน์โหลด : คำสั่งแต่งตั้ง MCIO ที่ 156/2563

วันที่ดำรงตำแหน่งเอ็มซีไอโอ  :    27 เมษายน 2563

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง :     156/2563