Select Page

วิสัยทัศน์

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น

การพัฒนาสีเขียว หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำชายแดนใต้สู่สันติสุขยั่งยืน

ภารกิจ

อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐและการพัฒนาเพื่อความมั่นคง ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของทุกหน่วยงาน เชื่อมต่อช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับภูมิภาคอื่นๆ

พันธกิจ ๔ ด้าน

๑. กลุ่มงานบริหารเชิงยุทธศาสตร์
๒. กลุ่มภารกิจประสานและเร่งรัดการพัฒนาพิเศษ
๓. กลุ่มภารกิจบูรณาการและขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา (สนับสนุนฝ่ายพลเรือน) และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง (สนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า)
๔. กลุ่มภารกิจบริหารและอำนวยการ