Select Page

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. >  โครงสร้างหน่วยงาน (คลิ๊ก)
2. ข้อมูลผู้บริหาร
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > ผู้บริหาร (คลิ๊ก)
3. อำนาจหน้าที่
เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > หน่วยงานภายใน (คลิ๊ก)

แยกตามสำนัก/กอง

4. แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน
เมนู : เกี่ยวกับศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการของ ศอ.บต. > แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (คลิ๊ก)
เมนู : เกี่ยวกับศอ.บต. > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (Ministry Chief Information Officer : MCIO) > แผนปฏิบัติการดิจิทัล (คลิ๊ก)
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เมนู : องค์ความรู้ > มุมกฏหมาย (คลิ๊ก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)
แบนเนอร์หน้าเว็ป ข่าวกิจกรรม (คลิ๊ก)
8. Q&A
แบนเนอร์หน้าเว็ป ถาม/ตอบ (คลิ๊ก)
แบนเนอร์หน้าเว็ป ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (คลิ๊ก)
9. Social Network
ข้อความท้ายหน้าเว็ปไซด์ facebook ศอ.บต. (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ >  รายงานการดำเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2563 (คลิ๊ก)
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > สรุปผลการดำเนินงาน > สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (คลิ๊ก)
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิ๊ก)

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรการ ปฏิบัติงาน**

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรการ ให้บริการ**
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (คลิ๊ก)
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **
17. E-Service **
แบนเนอร์หน้าเว็ป E-services

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > แผนงานหรือโครงการ (คลิ๊ก)
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิ๊ก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง > แท็ป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์ จัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิ๊ก)
24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล **
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ***
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ****
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (คลิ๊ก)
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (คลิ๊ก)
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิ๊ก)
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิ๊ก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)
37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อผ้องกันการทุจริต > การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิ๊ก)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิ๊ก)

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)
40. รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (คลิ๊ก)

 3,099 total views,  6 views today