Select Page

มุมกฏหมาย

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
ประกาศ กพต. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนออกจากพื้นที่ และการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560
พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 2553
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พรบ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 2559
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พรบ. การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540
ประกาศราชกิจจานุเบกษาการแบ่งส่วนงาน ศอ.บต
พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553

The Southern Border Provinces Administration Act B.E. 2553
“This translation is provided by Southern Border Provinces Administrative Centre as the competent authority for information purposes only. Whilst Southern Border Provinces Administrative Centre has made efforts to ensure the accuracy and correctness of the translation, the original Thai text as fomally adopted and published shall in all events remain the sole authoritative text having the force of law.”

ระเบียบ กพต. ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐฯ พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงิน จ่ายเงิน รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการความไม่สงบในเหตุการณ์สามจังหวัดชายแดนใต้
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

 19,870 total views,  5 views today