Select Page

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. >  โครงสร้างหน่วยงาน (คลิ๊ก)

2. ข้อมูลผู้บริหาร

เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > ผู้บริหาร (คลิ๊ก)

3. อำนาจหน้าที่

เมนู : เกี่ยวกับ ศอ.บต. > หน่วยงานภายใน (คลิ๊ก)

แยกตามสำนัก/กอง

4. แผนยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน

เมนู : เกี่ยวกับศอ.บต. > ยุทศาสตร์และคำรับรอง (คลิ๊ก)

5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมนู : องค์ความรู้ > มุมกฏหมาย (คลิ๊ก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์
เมนู ; บริการ > สำหรับประชาชน > ข่าวประชาสัมพันธ์ (คลิ๊ก)

8. Q&A
แบนเนอร์หน้าเว็ป ถาม/ตอบ (คลิ๊ก)

9. Social Network
ข้อความท้ายหน้าเว็ปไซด์ facebook ศอ.บต. (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > แผนงานหรือโครงการ (คลิ๊ก)

 

 

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > สรุปผลการดำเนินงาน > รายงานผลการกับกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)

 

 

 

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > สรุปผลการดำเนินงาน > สรุปผลการดำเนินงานประจำปี (คลิ๊ก)

 

 

 

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรการ ปฏิบัติงาน**
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > คู่มือ การให้บริการ (คลิ๊ก)

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรการ ให้บริการ**
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > คู่มือ การให้บริการ (คลิ๊ก)

 

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ **
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (คลิ๊ก)

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ **
17. E-Service **

เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > แผนงานหรือโครงการ (คลิ๊ก)

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)

 

 

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ > รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (คลิ๊ก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง > แท็ป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา

หน้าเว็ปไซด์หลัก > แบนเนอร์ จัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (คลิ๊ก)

 

24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง > รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล **

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ***

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คลิ๊ก)

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ****

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล > รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

 

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิ๊ก)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

เมนู : บริการ > สำหรับประชาชน > ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (คลิ๊ก)

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เมนู > ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คลิ๊ก)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (คลิ๊ก)

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิ๊ก)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อผ้องกันการทุจริต > การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (คลิ๊ก)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (คลิ๊ก)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

40. รายงานการกำกับติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

 

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน (คลิ๊ก)

 

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (คลิ๊ก)

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลติดต่อสารธารณะ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการ และกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คลิ๊ก)

43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คลิ๊ก)

44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิ๊ก)

45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คลิ๊ก)

46. มาตรการป้องกันกรรับสินบน

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คลิ๊ก)

47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คลิ๊ก)

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เมนู : ข้อมูลการดำเนินการ > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (คลิ๊ก)

 5,315 total views,  4 views today