Select Page

ข่าว

ศอ.บต. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จชต. ต่อเนื่อง ให้ทุกคนกินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ขณะที่ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 64 ได้ช่วยเหลือกลุ่มตลาดแรงงานให้มีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

ศอ.บต. มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ จชต. ต่อเนื่อง ให้ทุกคนกินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ขณะที่ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 64 ได้ช่วยเหลือกลุ่มตลาดแรงงานให้มีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้

เลขาฯ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จากการแข่งขัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เลขาฯ ศอ.บต. มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น จากการแข่งขัน “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” สนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี