Select Page

ข่าว

เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานแก้วิกฤตให้ประชาชนใน จชต. ขณะที่ ศอ.บต. ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ต่อเนื่องในงบประมาณ 2565 เพื่อมุ่งให้ทุกคน “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

เลขาธิการ ศอ.บต. ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานแก้วิกฤตให้ประชาชนใน จชต. ขณะที่ ศอ.บต. ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ต่อเนื่องในงบประมาณ 2565 เพื่อมุ่งให้ทุกคน “กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านประกอบออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านประกอบออก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โรงเรียน ตชด. บ้านตืองอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ให้การสนับสนุนตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด. นราธิวาส เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการที่ให้การสนับสนุนตามพระราชดำริ ร.ร.ตชด. นราธิวาส เพื่อถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศอ.บต. จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running )เทือกเขาสันกาลาคีรี ดึง UTMB ร่วมดำเนินการ คาดสร้างความท้าทายและประทับใจให้กับผู้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้

ศอ.บต. จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running )เทือกเขาสันกาลาคีรี ดึง UTMB ร่วมดำเนินการ คาดสร้างความท้าทายและประทับใจให้กับผู้ชื่นชอบกีฬาประเภทนี้