Select Page

ข่าว

ดัชนีเชื่อมั่น จชต. ไตรมาส 1/2565 ลดลง เหตุปัญหาเศรษฐกิจ-ค่าครองชีพ แต่ยังคงความเชื่อมั่น ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เผย เร่ง ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. วางเป้า ด้านเกษตร-ท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมครัวเรือน

ดัชนีเชื่อมั่น จชต. ไตรมาส 1/2565 ลดลง เหตุปัญหาเศรษฐกิจ-ค่าครองชีพ แต่ยังคงความเชื่อมั่น ด้านเลขาฯ ศอ.บต. เผย เร่ง ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช. วางเป้า ด้านเกษตร-ท่องเที่ยว-อุตสาหกรรมครัวเรือน

ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติในการขับเคลื่อนงานด้าน ติดตามและประเมินผล

ศอ.บต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้ครอบคลุมทุกมิติในการขับเคลื่อนงานด้าน ติดตามและประเมินผล