s
Select Page

วิดีโอการจัดการความรู้

สิทธิพลเมืองและขั้นตอนการช่วยเหลือคนไทยไร้สัญชาติ

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดประชุมสำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงาน

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศอ.บต.


ผลการศึกษาตามโครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาฯ (ยังไม่มีผลบังคับใช้)

คู่มือการใช้งาน Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าร่วม