Select Page

วิดีโอการจัดการความรู้

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน จชต. ตามระเบียบ กพต.

หนังสั้น กฎหมายพิเศษความมั่นคง กับกฎหมายอาญา

สิทธิพลเมืองและขั้นตอนการช่วยเหลือคนไทยไร้สัญชาติ

สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อแตกต่างระหว่างการประชุมราชการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
คู่มือการจัดประชุมสำหรับนำไปใช้ปฏิบัติงาน

ชุดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ศอ.บต.


ผลการศึกษาตามโครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษาฯ (ยังไม่มีผลบังคับใช้)

คู่มือการใช้งาน Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าร่วม

 5,558 total views,  3 views today