Select Page

วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) นายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ม.4 บ้านไอร์บือแต ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส เพื่อประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการ ของส่วนราชการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565

ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการบรรยายผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานภาพรวมในระยะแรกของยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีการรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ ศอ.บต. สนับสนุนวิทยากรผู้สอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการศึกษา ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสุข สนใจ ใฝ่รู้ที่จะเรียนภาษาไทยมากขึ้น ครูได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการฝึกอบรมและนำความรู้ ไปขยายผลให้แก่เพื่อนครูในโรงเรียนตลอดจนนักเรียน และ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยจากความรู้ใหม่ๆ ที่ครูผู้สอนถ่ายทอดสู่บุตรหลานของตน

นอกจากนี้ที่ประชุมมีการรายงานการดำเนินการเกษตรของคนชาติพันธุ์โอรังอัสลี ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี จำนวน 50 ราย ณ บ้านมูบาแรแน หมู่ที่ 7 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ เพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน อาทิ การเพาะเมล็ดพืชผัก การดูแลรักษาพืชผัก การปลูกพืชเพื่อบริโภคในครัวเรือน ฝึกปฏิบัติการทำน้ำหมักจากยาสูบเพื่อไล่แมลง ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้คนชาติพันธุ์โอรังอัสลีสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพืชผัก บริโภคในครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดการพึ่งพิงป่า อาศัยอยู่กับป่าอย่างเกื้อกูลกัน รู้จักและเข้าใจการปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักวิชาการ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในช่วงบ่าย คณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม การดำเนินงานและพบปะกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริมการเกษตรของ คนชาติพันธุ์โอรังอัสลี และติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจน ของนายดอรอแม แยนา ภายใต้โครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

สำหรับการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานโครงการของส่วนราชการ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ทางคณะมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน และในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการในระยะแรกของยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป