Select Page
วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) เวลา 10.39 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าศาลาโรงธรรมบุณยโศภนาสรณ์ 123 ปี ณ วัดสารวัน หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนศิษยานุศิษย์วัด และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด
 
สำหรับ วัดสารวัน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยมี พระอธิการสุพจน์ มหาลาโภ เจ้าอาวาสวัดสารวัน และปัจจุบันวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2442 และศาลาโรงธรรมบุณยโศภนาสรณ์ แห่งนี้ ถือเป็นศาลาโรงธรรมที่สำคัญแห่งชุมชน เพราะเป็นศาลาที่ทรงงานและเป็นที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9 และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงลงพื้นมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดปัตตานี ทรงมาประทับที่ศาลาแห่งนี้ จึงทำให้ประชาชนผู้ศรัทธาจึงเห็นพ้องกันว่าควรทำนุบำรุงศาลาแห่งนี้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ทางวัดจึงเริ่มดำเนินการบำรุงรักษา ซึ่งการก่อสร้างได้สำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง สมควรที่จะยกช่อฟ้าศาลาโรงธรรม จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น
 
สำหรับพิธี ยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคาร ศาสนสถานหรือพระราชวัง โดยมีคติความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้ว นับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นส่วนสูงสุด และถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ ซึ่งอานิสงส์บุญ จะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่งไม่ตกต่ำ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม
 
ภาพ ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.