Select Page

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โครงการการจัดการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจ-วัฒนธรรม ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมในวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ พลวัตแห่งศรัทธา ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชน ชาวไทยเชื้อสายจีนท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบรอบ 90 พรรษา และเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการด้านไทยศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย นักวิซาการ นิสิตนักศึกษา ประชาชน และหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยวันนี้ (22 มิถุนายน 2565) พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงศ์สมบัติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์ ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม คือหนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนร่วมกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม มีความงดงามของดอกไม้หลากสี มีพี่น้องทั้งพุทธ มุสลิม และเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ร่วมกัน นับเป็นสิ่งที่สามารถ ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยือน มาสัมผัสพื้นที่ เช่น มาสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เยี่ยมชมมัสยิดกรือเซะ กราบไหว้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ทั้งหมดเป็นความหลากหลายของพหุวัฒนธรรม ความเชื่อ ความศรัทธาของประชาชน ที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความรุนแรง แต่ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายอยู่ในจังหวัดชาแดนภาคใต้

ทั้งนี้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ พลวัตแห่งศรัทธา ศาลเจ้า เทพเจ้า และวิถีชุมชน ชาวไทยเชื้อสายจี ท่ามกลางกระแสสังคมร่วมสมัย นอกจากนี้ผู้เข้ากิจกรรมจะได้รับฟังการนำเสนอบทความวิจัย และวิชาการด้านวัฒนธรรมศาลเจ้าของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้แล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติองค์พระจีน ภาพถ่ายทรงคุณค่า และวัตถุมงคลของศาลเจ้าเล่งจูเกียง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชม ศาลเจ้าเก่าแก่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย