Select Page

วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) ศูนย์ประสานงานต้นกล้าพันธุ์ใหม่ชายแดนใต้ 2 จัดกิจกรรมตลาดนัด (พบ) บ้านต้นกล้า @บ้านต้นกล้าสัมมาชีพ ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ชิม ช้อป ชม สินค้าจากเยาวชนนอกระบบการศึกษาและทุนชุมชน พร้อมให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบริการตัดผม พร้อมจัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม และกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมีนายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อรับฟังการเสวนาถอดบทเรียนในการพัฒนาทักษะความรู้การประกอบอาชีพ จากผู้แทนภาคประชาสังคม นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่

ผู้แทนเยาวชน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวสามารถเสริมความรู้และเพิ่มการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิต ของนักวิชาการและผู้ส่งคุณวุฒิในพื้นที่ สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ต่อไปได้อย่างแท้จริง อาทิ ความรู้เรื่องการสื่อสารที่สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการขายและให้บริการ

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะสู่ผู้ประกอบการต้นกล้าพันธุ์ใหม่ หน่วยพัฒนาอาชีพ ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาทักษะอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา (กสศ.) โดยมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วงคุยธรรมชาติกับผู้นำความเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานความแตกต่างทางสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนำเสนอบทเรียนความสำเร็จ ขยายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์การพัฒนาทักษะอาชีพ การขับเคลื่อนดำเนินงานของเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อเป็นทิศทางการขับเคลื่อนโครงการในระยะต่อไป