Select Page
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ซึ่งลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อมูลการดำเนินงานด้านสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลไกการขับเคลื่อนด้านคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ ตลอดจนผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอทิศทางการดำเนินงานด้านสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อน 4 องค์กร ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ภาคประชาสังคม ศอ.บต.และกอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า มีทิศทางการดำเนินงาน 7 ประเด็น คือ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเยียวยา ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กและสตรี เด็กและสตรีกับสันติภาพและความรุนแรง สุขภาวะของเด็กและสตรี การเข้าถึงการบริการภาครัฐของเด็กและสตรี การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ การยอมรับและความเท่าเทียม มีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสตรีกับสันติภาพและความมั่นคง
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังนำเสนอกลไกการขับเคลื่อนด้านคนพิการ โดยทิศทางเป้าหมายคือ เพื่อให้คนพิการ มีพัฒนาการดีขึ้น ลดภาระการดูแลของสมาชิกในครอบครัว ให้ครอบครัวมีเวลาในการประกอบอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ โดยผลการดำเนินการ ศอ.บต.สนับสนุนและขับเคลื่อนการช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพคนพิการและครอบครัวให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยการนำร่องกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโอกาสให้คนพิการได้มีอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงและจำเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูสภาพ ลดภาระผู้ดูแลและช่วยเหลือตัวเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือกับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อาทิ สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดและโรงพยาบาลยะลา โดย ประสานงาน สร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเป็น “ธนาคารอุปกรณ์คนพิการจังหวัดชายแดนภาคใต้” จัดตั้งขึ้นที่ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำหน้าที่รวบรวมอุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน บริจาค หรือผลิตขึ้นตามโครงการสนองแนวพระราชดำริฯ “เก้าอี้สุขใจสู่รองเท้าสั่งตัด” และบูรณาการการทำงาน กับสถานบริการสาธารณสุขในการค้นหา คัดกรอง สนับสนุน และส่งต่อการให้ความช่วยเหลือคนพิการ
 
อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในห้วงปี พ.ศ.2560-2564 ศอ.บต. ได้ดำเนินการประสานและอำนวยการจนสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ เก้าอี้สุขใจ รองเท้าสั่งตัด เตียงฝึกยืน วอล์คเกอร์ รวมทั้งสิ้น 935 ชุดและในปี 2564 มีเด็กพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการรวม 180 ราย แบ่งเป็น รองเท้าสั่งตัดจำนวน 114 ราย และอุปกรณ์ฟื้นฟูการทรงตัว (เตียงฝึกยืน) จำนวน 66 ราย