Select Page

วันนี้ (19 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ และอุปทูตในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ผู้แทนสำนัก/กอง ศอ.บต. รองประธานคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนศิษย์เก่าในต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

สำหรับการเดินทางมาเยือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะเอกอัครราชทูตนานาชาติ และอุปทูตในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจะมีกำหนดเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ มัสยิดรายอฟาฏอนี วงแหวนพหุวัฒนธรรม ชุมชนชาวจีนในเมืองปัตตานี (กือดาจีนอ) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกลางปัตตานี การทำเกลือหวาน ชุมชนแหลมนก ตำบลบานา การทำปลากุเลาเค็ม ชุมชนบ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก จังหวัดยะลา การทำผ้าทอมือปะลางิง กลุ่มผ้าศรียะลาบาติก ตำบลสะเตง การทำกล้วยหินแปรรูปกลุ่มพัฒนากล้วยหินแปรรูปนังตา อำเภอบันนังสตา และจังหวัดนราธิวาส มัสยิดวาดีลฮูเซ็น (มัสยิด 300 ปี) พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัล-กรุอ่าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร โรงงานผลไม้แปรรูปแช่เย็น แช่แข็ง (Sun Frozen) อำเภอยี่งอ ในห้วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นี้ หรือก่อนช่วงเทศกาลถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

อย่างไรก็ตามการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการลงมาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติต่างประเทศ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการบูรณาความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อสร้างเกียรติภูมิจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมโลก