Select Page

วันนี้ (19 มกราคม 2565) ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดยะลา ปัตตานี เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เข้าร่วม

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า เป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหน่วยงานที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกําลังคนในสังกัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลฯ ให้มากที่สุด เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปฏิรูปทุกภาคส่วนของประเทศไทยสู่โมเดล “Thailand 4.0” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภาครัฐ และวิทยากรหน่วยงานภาคเอกชน ที่จะนำความรู้ทางด้านระบบฐานข้อมูล การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาถ่ายทอดให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่เยียวยา เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ได้เน้นย้ำถึง เครื่องมือในการปฏิบัติงานต้องมีความพร้อม เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบความถูกต้องความแม่นยำของข้อมูล รวมทั้งต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุดอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 77 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2565 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดยะลา ปัตตานี เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่เยียวยา ศอ.บต. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการช่วยเหลือเยียวยาในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ศอ.บต. ได้พัฒนาขึ้น ให้สามารถเข้าถึงและใช้ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลในการทำงานต่อไป