Select Page

นางยุพินทร์ นุ้ยแม่น เกษตรกรชาวสวนยาง จ.นราธิวาส เผยถึงการได้รับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ครอบครัวตนตัดยางมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 62 ซึ่งถ้าหากไม่รีบรักษาโอกาส ที่จะเสียหายมีเยอะ น้ำยางจะไหลน้อยลง เปอร์เซ็นน้ำยางไม่มีเลย หลังจากได้รับการแก้ไขปัญหา จาก ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการฉีดพ่นสารเคมี สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งผสมปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อควบคุมเชื้อสาเหตุ ฟื้นฟูสวนยางให้เข้มแข็ง ทำให้ขณะนี้ต้นยางเริ่มดีขึ้น มียอดขึ้นใหม่โดยไม่ร่วง ใบไม่หยิก ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา

สำหรับการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานด้านการพัฒนา ติดตาม ประสาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืนสำหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราโดยที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ได้มีข้อสั่งการทุกฝ่าย ทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหา ไม่ให้เกิดขึ้น ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยสูงสุด เนื่องจากอาชีพชาวสวนยางพาราเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หากประชาชนเกษตรกรประสบปัญหาเช่นหลายปีที่ผ่านมา จะส่งผลต่อรายได้ที่ลดลงและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกด้วย