Select Page
วันนี้ (11 มกราคม 2565) คณะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี (มสธ.) เข้าพบนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือและเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. โดยหารือแนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษายังต่างประเทศ และหารือการสนับสนุนให้มีหลักสูตรปริญญาคู่หรือปริญญาควบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองและลดอัตราการว่างงานภายหลังสำเร็จการศึกษา
 
ที่ประชุมได้มีการหารือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาไทยจากต่างประเทศทั้งที่ได้สำเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองจาก ก.พ. และสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแต่ไม่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. อีกทั้งผู้เคยศึกษาในต่างประเทศแต่ไม่สำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษาดังกล่าวที่สนใจเข้าสมัครเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนาการเกษตร เป็นหลักสูตรความร่วมมือของ 2 สถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครให้กับผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย เพื่อลดอัตราการว่างงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะเห็นว่าหลักสูตรที่เปิดสอนนั้นเป็นหลักสูตรเพื่อเพิ่มความรู้ภาคการทำการเกษตร เนื่องจาก ศอ.บต. มีนโยบายขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยตรง อีกทั้งด้วยสภาพภูมิอากาศและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรที่มีคุณภาพอีกด้วย
 
สำหรับ ศอ.บต. มียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตผลกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2565-2570 โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่การจัดการผลิตผลที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการตลาดสินค้าผลไม้ 5 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและการยกระดับมาตรฐานสินค้า พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดผลไม้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันการเกษตร บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร พัฒนาเครือข่ายการตลาดและระบบโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน