Select Page

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุม เชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนัก/กองร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ เพื่อเป็นแกนกลางสำคัญในการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนา และนำแผนบูรณาการ 37 หน่วยงาน หนุนทุกภาคส่วนมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์ อาทิ การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แก้ไขปัญหาคนยากจน โดยยึดหลัก TPMAP การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการขับเคลื่อนการค้าชายแดน ทั้งด่าน 9 ด่าน การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาตามศักยภาพพื้นที่ ตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ผ่านสภาสันติสุขตำบล ฯลฯ เป็นต้น

ทั้งนี้กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเป้าหมายให้บุคลากรของ ศอ.บต. ร่วมคิด ร่วมทำทบทวน วางแผนและจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของ ศอ.บต. ให้สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเชื่อมโยง ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการของ ศอ.บต. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และทบทวนผลการดําเนินงาน แผนงาน โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนํามาประกอบ การจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) เพื่อนําเสนอสำนักงบประมาณต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้เลขาธิการ ศอ บต. ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการดีเด่นรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ นางสาวดวงกมล ศรียะพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนา นายประดิษฐ์ ธรรมสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวตรีทิพนิภา ทองกระมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป