Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เตรียมเสนอผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 และแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนา แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2565 ในโอกาสที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะเดินทางออนทัวร์ ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 14–16 ตุลาคม 2564 โดยในวันนี้ ( (14 ต.ค. 2564 ) นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ในกิจกรรมการตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 4 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมเลี้ยงปูทะเล สำหรับประชาชนพื้นที่ชายฝั่งทะเล ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชระยะสั้น สำหรับประชาชนพื้นที่ชายฝั่งเลียบแม่น้ำ ส่งเสริมการปลูกทุเรียนคุณภาพ สำหรับประชาชนในพื้นที่ราบและที่ราบสูง อีกทั้ง ศอ.บต. มุ่งยกระดับ จชต. ให้เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต. โดยการส่งเสริมการเลี้ยงโคนำร่อง ส่งเสริมเลี้ยงไก่ KKU1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่ และจัดตั้งศูนย์พัฒนาปศุสัตว์แบบครบวงจร เป็นต้น

สำหรับนโยบายการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2565 ศอ.บต. ได้ดำเนินการ MOU ร่วมขจัดความยากจนในพื้นที่ จชต. 5 มิติ คือ จนสุขภาพ จนการศึกษา จนรายได้ จนความเป็นอยู่ และจนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ โดยจะใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขที่บ้าน เพื่อตรวจสอบความยากจนในมิติต่างๆ พร้อมใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการตรวจสอบครัวเรือนยากจนได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำภาคใต้สู่การกินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ของ ศอ.บต.
ในส่วนกำหนดการออนทัวร์ชายแดนใต้ของคณะรองนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือน อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ในวันที่ 15 ต.ค. เพื่อร่วมประชุมร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการติดตามการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนในพื้นที่ และจะเดินทางเยือน ศอ.บต.ในวันที่ 16 ต.ค. เพื่อหารือร่วมกับผู้บริหาร ศอ.บต. ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จชต. ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ อ.เมือง จ.ยะลา และมีกำหนดพบปะสมาคมการประมง จ.ปัตตานี พร้อมตรวจเยี่ยมชมการผลิตและแปรรูปทุเรียนในวันถัดไป
ข่าว/อามีเนาะ อุเซ็ง
ภาพข่าว/มัสลัน ตาเฮร์
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.