Select Page
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา มอบหมายให้ นางสาววนิภา คงถาวร ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) งานเยียวยา พร้อมด้วย นางนูรีซัน วันแอเลาะ จนท.ปค.งานเยียวยา และ น.ส.สุวรรณดี สูหลง จนท.เยียวยาอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา กรณีได้รับบาดเจ็บ จำนวน 12 ราย