Select Page

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก อาทิ สาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ดำเนินการจัดอบรมมาแล้วรวม 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพทั้งหมด 1,422 ราย จบหลักสูตรจำนวน 1,228 ราย มีงานทำ 527 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.92

ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระจายอยู่ใน 3 พื้นที่ ทั้งจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส มีหลักสูตรในระยะสั้น 6 เดือน ในสาขาช่างก่อสร้าง สาขาช่างไฟฟ้า สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ และในระยะสั้น 3 เดือน โดยทุกสาขาเป็นไปตามความต้องการของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ เมื่อสำเร็จการศึกษา ศอ.บต. ได้สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ที่จำเป็นในการต่อยอดการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้ประสานผู้ประกอบการในการจัดหาที่ประกอบอาชีพ เพิ่มช่องทางในการทำงาน

ด้านนายอัรฮาม สะตือบา 1 ใน ผู้ที่ผ่านการฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดปัตตานี ในสาขาช่างก่อสร้าง รุ่นที่ 7 เปิดเผยว่า ตนเรียนจบระดับชั้นปริญญาตรี แต่ไม่สามารถหางานทำในพื้นที่ได้ จึงตัดสินใจไปสมัครที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน สาขาก่อสร้าง หลังจากที่ตนได้สำเร็จการฝึกอาชีพแล้ว ตนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาใช้ในอาชีพทันที เนื่องจากมีญาติที่รับเหมางานก่อสร้างอยู่แล้ว และได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน ใช้วิชาความรู้ที่ได้รับอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้จึงอยากขอบคุณ ศอ.บต. ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการดีๆ แบบนี้ และคิดว่าสาขาในศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานนี้ ตอบโจทย์ให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อีกด้วย