Select Page

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำ ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทาง ศอ.บต. ได้ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้ หลายช่องทาง สำหรับ ต.บางตาวา มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล แต่ปรากฎว่ามีน้ำจืดตลอดทั้งปี จึงได้ชื่อว่าบางตาวา ซึ่งแปลว่า น้ำจืด เป็นตำบลเล็กๆ ที่มีหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ประชากร 3,861 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมงเป็นอาชีพหลัก และรับจ้างเป็นอาชีพรอง

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีนโยบายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างแท้จริง พื้นที่ชายฝั่งทะเลก็ต้องพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตกับคนในชุมชน ชายฝั่งทะเลมีจุดแข็งคือพี่น้องประชาชนมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่งอยู่แล้ว บางคนเคยเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงปู อีกหนึ่งจุดแข็งคือ เรามีสถาบันทางวิชาการ มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ามาช่วยเติมเต็ม มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานของกระทรวงเกษตร กรมประมง ตอนนี้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาคิดต่อยอดในการแปรรูป ให้เก็บได้นาน ทั้งปูเค็ม ปูดอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าความยั่งยืนในระดับฐานรากเริ่มก่อตัวขึ้นทีละจุด

ด้าน นางตูแวสนะห์ ตูแวกาลิเปาะ รองประธานกลุ่มเพาะเลี้ยงปูดำ ต.บางตาวา กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเลี้ยงปูดำ คือเริ่มเลี้ยงภายในครอบครัวก่อนแล้วค่อยมาก่อตั้งเป็นกลุ่ม โดยซื้อลูกปูจากชาวบ้านมาปล่อยในบ่อ ต่อมา ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มาเข้ามาเยี่ยมชมบ่อ และให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปูให้นำมาเพาะ มาอนุบาลที่นี่ ผลปรากฎว่า อัตรารอดลูกปูมีมากถึง 80% ดีกว่าตำบลอื่นๆที่เคยวิจัยมา ต่อมา ศอ.บต. ได้มอบพันธุ์ปู เพิ่มมาอีก 22,000 ตัว ปัจจุบันเลี้ยงปูมา 111 วันแล้ว และได้จำหน่ายปูมาแล้ว 10,000 ตัว เป็นเงิน 125,000 บาท ตอนนี้มีปูในบ่อประมาณ 10,000 ตัวที่ยังไม่ได้จำหน่าย โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับปูไปขายในเมือง รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้หลายช่องทาง และสร้างความภาคภูมิใจการประกอบอาชีพ ผสมผสานกับวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นนำไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนต่อไป