Select Page
 
วันนี้ (11 ตุลาคม 2564) ที่ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคาร ศอ.บต. อ.เมือง จ.ยะลา ทีมงานจากศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ พลาศัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม นำคณะวิจัยฯ เข้าพบพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส โดยทางศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำร่องการลงสำรวจประชากรในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 7 ตำบล คือ ตำบลกะลุวอ กะลุวอเหนือ โคกเคียน บางปอ ลำภู มะนังตายอ และเทศบาลเมืองนราธิวาส จำนวนทั้งสิ้น 2,131 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน จำนวน 8,097 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 2,473 ราย อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 6 ตำบลประกอบด้วย ตำบลกาวะ โต๊ะเด็ง ปะลุรู ริโก สุไหงปาดี และเทศบาลตำบลปะลุรู จำนวนทั้งสิ้น 2,370 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน จำนวน 9,611 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 3,975 ราย และอำเภอสุคิริน จำนวน 5 ตำบล ประกอบด้วยตำบลเกียร์ ภูเขาทอง มาโมง ร่มไทร และตำบลสุคิริน จำนวนทั้งสิ้น 719 ครัวเรือน พบผู้มีฐานะยากจน จำนวน 2,171 ราย และได้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 930 ราย
 
ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การทำงานแก้ไขปัญหาความยากจนในปี 2565 ศอ.บต. จะร่วมกับทุกหน่วยงานและทุกเครือข่ายองค์กร มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนทุกครัวเรือนใน จชต. โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลขที่บ้าน เพื่อตรวจสอบความยากจนในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนที่ตรงเป้าหมายอย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ศอ.บต.ได้มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนี้จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ตรวจสอบครัวเรือนยากจนได้อย่างแม่นยำของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)มาดำเนินการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
สำหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่องต้นแบบการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมในการขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนราธิวาส เพื่อวิเคราะห์สาเหตุความยากจนและคนจนของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหา สอบทาน และสำรวจทุนคนจนและครัวเรือนที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบ พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำที่สอดคล้องกับบริบทและคนจนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จำนวน 21 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติแบบองค์รวมในการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปรับปรุงเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้เอื้อต่อการสร้างหรือเพิ่มรายได้ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการ บพท. ร่วมเป็นประธานในการลงนาม MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม และแก้ไขปัญหาคนจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ PPP Connext หรือระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนระดับพื้นที่ ในการวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนให้แม่นยำและตรงจุดต่อไป
 
ข่าว / มะซัมรี สะนิ
ภาพ / สุฮัยมี มามะ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.