Select Page

วันนี้ (14 กันยายน 2564) นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. นำอุปกรณ์ทาสีบ้านและเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำนุบำรุงมัสยิด มอบแก่จิตอาสาผู้ที่เคยร่วมโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ , ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังเวชนียสถาน และกลุ่มเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยมีการจัดกิจกรรมนำคุณค่า

หลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณมัสยิด

นีดาอุลอัก บ้านกำปงบารู หมู่ 1 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

นายประเวศ หมีดเส็น กล่าวว่า ศอ.บต. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เคยปฏิบัติธรรมและเยาวชนในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ให้ได้มีโอกาสทำความดีตอบแทนสังคม ด้วยการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ 

พัฒนาบูรณะศาสนสถาน (ทาสีมัสยิด) ซ่อมรั้วกำแพงมัสยิดและบำรุงบูรณะสถานที่ต่างๆในหมู่บ้าน ตามเป้าหมายของพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งได้นำความรู้ความเข้าใจที่เคยได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ส่งต่อไปยังประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย  

 

สำหรับกิจกรรมนำคุณค่าหลักศาสนาสู่การเสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม สะท้อนการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มุ่งเป้าหมายเพื่อสร้างมิติสัมพันธ์และความเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธและมุสลิม ผ่านการทำงานในลักษณะ “เกลอกัน กาแวกีตอ” หรือกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างเพื่อนกันในชุมชน โดย ศอ.บต. ดำเนินการสลับหมุนเวียนจัดกิจกรรมในพื้นที่ จชต. อย่างต่อเนื่อง