Select Page

วันนี้ (11 กันยายน 2564) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการพัฒนา ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียง” รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ไปยังห้องประชุมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายแกนนำนิสิตนักศึกษาในพื้นที่  โดยกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นิสิต นักศึกษา และเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวาริน นาราวิทย์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวถึงกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียง” ที่จัดมาแล้ว 2 รุ่นว่า ผู้เข้าร่วมต่างมีความเข้าใจถึงสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เพราะทางกิจกรรมไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องประชุมเท่านั้น
ยังได้ลงพื้นที่จริง เพื่อได้ไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนพหุวัฒนธรรมมาแล้วกว่า 70-90 ปี เพื่อเล่าถึงการอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าอยู่ด้วยความรักและมีความสามัคคีมาโดยตลอด ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นภาพตามความเป็นอยู่ของสังคมพหุวัฒนธรรมไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (จีน) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เขามงคลพิพิธ และเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (ไทย) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ วัดบางนรา รวมถึงเรื่อง วงแหวนพหุวัฒนธรรม (มลายู) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ มัสยิดกลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรมในสถานที่จริง สามารถนำความรู้ไปบอกกล่าวเพื่อนๆ นักศึกษา ตลอดจนเป็นเครือข่ายแกนนำที่มีคุณภาพส่งต่อความรู้ให้เยาวชนในพื้นที่ได้

สำหรับกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมพุทธถดถอยและชุมชนมุสลิมใกล้เคียง”
 มีทั้งหมด 7 รุ่น จัดขึ้นมาแล้วจำนวน 2 รุ่น และครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2564 รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 กันยายน 2564 รุ่นที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่
23 – 25 กันยายน 2564 และรุ่นที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ซึ่งทั้ง 7 รุ่น จะมีการสร้างเครือข่ายแกนนำเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดในพื้นที่ต่อไป

……………………………………………………………………………………………………..

   ข่าว / มะซัมรี สะนิ

ภาพ / สัลมัน นิเกาะ

   ส่วนงานประชาสัมพันธ์ ศอ.บต.