Select Page

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน

 

กฏหมายที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาษามลายูถิ่นเบื้องต้น

พหุวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 42,634 total views,  9 views today