Select Page

สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน

 

กฏหมายที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาษามลายูถิ่นเบื้องต้น

แนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พหุวัฒนธรรมและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 6,936 total views,  5 views today