Select Page
การประเมินผลการปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2564

download-attachment id=”39860″ title=”ดาวโหลด : แนวทางปฏิบัติระเบียบและหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562″
download-attachment id=”39865″ title=”ดาวโหลด : ขอบเขตงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ”
download-attachment id=”39868″ title=”ดาวโหลด : ประกาศ อ.ก.พ.ชพ.”
download-attachment id=”56850″ title=”ดาวโหลด : การรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.”
download-attachment id=”39873″ title=”ดาวโหลด : หลักเกณฑ์และวิธิการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกณณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550
download-attachment id=”39872″ title=”ดาวโหลด : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้”