Select Page
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2. การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร
3. การพัฒนาบุคลากร
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
การสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 รายละเอียดและวิธีการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ

5.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบที่มิใช่ตัวเงินของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5.3 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

5.4 คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

5.5 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

5.6 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)

5.7 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5.8 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

5.9 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

5.10 ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก

5.11 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้เงินฉุกเฉิน

การให้คุณให้โทษ

5.1 หลักเกณฑ์การให้โทษ (การดำเนินการทางวินัย)

5.2 ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.3 ข้อกำหนดจริยธรรม-ศอ.บต

5.4 ขออนุมัติประกาศ ศอ.บต. เรื่อง ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

5.5 การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

5.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย

5.7 แบบคำสั่งตามกฎ กพ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 

5.8 การดำเนินการข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ

 7,084 total views,  4 views today