Select Page

กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมตรวจสารพันธุกรรม (DNA)

กิจกรรมส่งเสริมการนำกฎหมายอิสลามใช้ในพื้นที่ จชต. อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมเสวนาสร้างการรับรู้การพัฒนา จชต. แก่สื่อมวลชน

กิจกรรมสนับสนุนการสรา้งพื้นที่สันสติสุขขนาดเล็กขององคืกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชร และภาคประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย

 1,497 total views,  1 views today